Home / User Blog / PenggunaanAnggotaPalsuuntukMemotivasikan Orang Kurang Upaya(OKU) – Teknik-teknikuntuk 2023 yang Lebih Baik

PenggunaanAnggotaPalsuuntukMemotivasikan Orang Kurang Upaya(OKU) – Teknik-teknikuntuk 2023 yang Lebih Baik

07 Jan
273 views
0 Comments

PenggunaanAnggotaPalsuuntukMemotivasikan Orang Kurang Upaya(OKU) – Teknik-teknikuntuk 2023 yang Lebih Baik

Kehilangananggota badan bukanlahsesuatu yang mudah, tetapiia juga bukanlahsebabuntukmerasamurungatausedih. Denganpenjagaananggotapalsu yang betul dan sokongan orang tersayang, seorang yang kehilangananggotapalsubolehmenyokongkehidupanmereka dan menyumbangkepadakeluarga dan masyarakat. Dalam Blog ini, kami akancubamenunjukkanbeberapakaedah yang bolehdigunakan oleh orang yang kehilangan anggota badan untukkekalbermotivasi.

Realisasikan Nilai Anda

Seorang yang kehilangananggota badan yang yakindengancaramerekasendiribiasanyalebihgembiradaripada orang yang tidak. Mereka yang memilikikeyakinanintrinsikini,jauhlebihbaikdaripadamereka yang tidakmenghadapiapa-apahalangansepertikehilangan kaki ataumengalamiproseduramputasianggota badan yang gagalatautidaklengkap.Mengetahuinilaiandasebagaiindividu dan perkara yang andabolehcapaitanpaanggotapalsuadalahkomponenutamakaedahpenambahbaikanini.

Tetapkanobjektifuntuk masa hadapan.

Penetapanmatlamatakanmembantu orangkurangupaya (OKU)merasakankehidupanmerekamempunyaimakna yang melangkauikesakitanataukemurungan yang disebabkan oleh kehilangananggota badan atauketidakupayaanuntukmenggunakanbahagiananggotabadan tertentu.Penetapanobjektifjangkah masa panjangakanberubahmengikutkeadaan orang yang telahmengalamiamputasianggota badan. Sebagaicontoh, sesetengah orang mungkininginmengembangkanperniagaanmereka dan mencapaikejayaan yang lebihbesardaripadasebelummenjalaniprosedurpemotongan kaki atautangan ,atauinginberkahwindan mempunyaikeluarga.

MenemuiMaknadalamCabaran Anda
Individu yang tidakpernahmenghadapikesakitan, keputusasaan, atauapa-apakesusahan lain mendapatisukaruntukmemahamibagaimanapenderitaanbolehberfungsisebagaidayapendorong. Tetapibagisesetengah orang yang anggota badan telahdiamputasi, kesusahaninimemberikantujuanhidupmereka dan menguatkanmerekasebagaimanusia. Kerana merekasedarbahawatiadakepastianmasa depan, merekabelajaruntukmenghargai masa kini dan berhentimengambilperkarasecararemeh.

Hargaiapa yang andasudahada

Di sebaliksemuakesukaran yang andahadapi, teknikinimemfokuskan pada pengiktirafanberkatanda dan menunjukkan rasa syukuratasapa yang andasudahada. Apabilaributsedangmelanda, mungkinsukaruntukmelihatsisiterangnya, tetapiapabilaiaberlalu, andaakanmelihatnyadenganlebihjelas.

Kesimpulnya:

Orang Kurang Upaya (OKU) yang mengalamiamputasianggota badan yang sedangmenjalanipemulihanselepasamputasianggota badan bolehmendapatbanyakmanfaatdaripadamenggunakananggotapalsusepertitangan dan kaki palsu. Iaakanmempercepatkanmerekakembalikepadaaktivitibiasamereka dan mengurangkanpeluanguntukmunculnyakerumitan dan masalahkesihatanbaru. Tambahan pula, iabolehmembantumemulihkanjulatpergerakanmereka dan membantumeningkatkankekuatanmereka. Jika andakehilangananggota badan, fikirkantentangmendapatpenilaianprostetik dan ortotik di klinikanggotapalsuyang bertauliahuntukmemulihkanpergerakan dan aktivitianda. Hidup anda di tangananda.

Contact Info:
Visit us: https://artalive.com.my/
http://malay.artalive.com.my/

No 16, Persiaran 65C, Pekeliling Business Centre, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur, Malaysia

E-Mail: info@artalive.com.my
Contact: +60 3–4032 4273

Author: Sudarsan Swain

Leave a Reply