Home / User Blog / Megambil Tahu TentangAnggota Badan Palsuuntuk Kanak-Kanak yang Anggota Badan telahDiamputasi

Megambil Tahu TentangAnggota Badan Palsuuntuk Kanak-Kanak yang Anggota Badan telahDiamputasi

25 Jan
482 views
0 Comments

Megambil Tahu TentangAnggota Badan Palsuuntuk Kanak-Kanak yang Anggota Badan telahDiamputasi

ApabilakitamenyebutAnggotaPalsu, kitamenganggapperanti yang kemungkinanbesardigunakanuntukindividu yang kehilangananggota badan atassebabtertentu. Mari melihat pada faedahanggotapalsu, iadigunakanterutamanyauntuk 2 tujuan, pertamameningkatkatkualitihidup dan yang keduamembantu orang yang badan telahdiamputasiuntukmematuhimasyarakatdalam standard estetik yang bolehditerima

Mengikutkajian, majoritiperantidigunakan oleh orang dewasa kerana kehilangananggota badan lebihcenderungberlakusemasadewasatetapikinipermintaananggotapalsu juga semakinmeningkatuntukkanak-kanak.

Walaupunsesetengahkanak-kanakkehilangananggota badan akibatpenyakitataukemalangan, majoritikanak-kanak yang menggunakananggotapalsumengalamikecacatananggotakongenital. Ketiadaananggotakongenitallebihkerapmemberikesankepadaanggota badan atas, manakala orang dewasalebihcenderunguntukkehilangananggotabadan bawahakibatkencingmanis dan masalahvaskularyang lain.

Majoritianggota badan palsudibuatuntukkanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Walaubagaimanapun, pada masa initidakbanyakpenyelesaianuntukkanak-kanak. Kebanyakananggotapalsucepatmembesar oleh bayi dan kanak-kanak kerana pertumbuhannya yang pesat.

Anggotapalsumanakah yang sesuai dan selesauntukkanak-kanak yang anggota badan telahdipotong?

Disebabkananggotapalsubolehmenyakitkan dan mengecewakanuntukdigunakan, ramaikanak-kanakmenolakuntukmenggunakannya.Kanak-kanak yang telahmenggunakananggotapalsudarikecilakanmendapatmanfaatkemudianhari kerana sisaototanggota badan merekamasihberfungsi. Di kemudianhari, mereka juga akandapatmenyesuaikananggotapalsu yang berbezadengancara yang mudah.

Soketrekabentukpercetakan 3D dibuatuntukkanak-kanak yang beradadalamfasapertumbuhan. Dalam beberapaminggusahaja, penggantiansoketanggotaatasataubawahbolehdicetakmenggunakanteknologipengimbasan dan pencetakan 3D.Pendekataninilebihtepat dan cekapdaripada yang konvensional, secaraamnyatermasukpelantikan yang berpanjangankepadapakaranggotapalsu.Iabenar-benarlebihbaikdaripadamenunggutempoh yang lama untukmenerimasoket yang mungkinmuatatautidak.

Layari Artalive -pusatanggotapalsu yang paling terkenaluntuklebihbanyakvariasi dan pelbagaianggotapalsu yang menjadipadanan yang sesuai yang sempurnauntukkeperluananda yang sesuai.

Contact Info:

Visit us: https://artalive.com.my/

http://malay.artalive.com.my/

No 16, Persiaran 65C, Pekeliling Business Centre, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur, Malaysia

E-Mail: info@artalive.com.my

Contact: +60 3–4032 4273

Author: Sudarsan Swain

Leave a Reply